• Modent
  • Modent
  • Modent
Język strony
Szukaj
Zapisz wizytówkę na tel
modent kod qr.png
Poleć stronę

By PLAVEB

PostHeaderIcon MoDent Klinika stomatologiczna

PostHeaderIcon MoDent_Stomatologia_Premium_Class


modent prezentacja

MoDent Stomatologia Premium Class jest wyj?tkowym miejscem, stworzonym  z my?l? o ludziach, którzy szukaj? najlepszej opieki i najlepszego leczenia. Naszym celem jest zapewnienie najwy?szej jako?ci us?ug. Pragniemy pomaga? nie tylko w sytuacjach nag?ych ale równie? doradza? jak poprawi? Twój u?miech. W naszych dzia?aniach si?gamy po rozwi?zania oryginalne i nowoczesne ale jednocze?nie sprawdzone i zaakceptowane przez pacjenta. Nasz? prac? wyró?nia indywidualne traktowanie pacjenta, który nie jest jedynie obiektem leczenia ale tak?e wspó?twórc?  swojego nowego u?miechu.

Praktycznie  wi?kszo?? zabiegów wykonujemy pod mikroskopem...

W naszej pracy pod??amy za wytycznymi przewidywalnej stomatologii wg.      


Pierwsza wizyta

Pierwsza wizyta zaczyna si? zwykle pe?nym, zaawansowanym przegl?dem Twojej jamy ustnej, badaniem stawów s-?, mi??ni, screening nowotworowy, badanie dzi?se? oraz wykonujemy równie? cyfrowe zdj?cia rtg i 21 zdj?? foto. Po analizie danych lekarz poka?e i wyja?ni, co dzieje si? w Twojej jamie ustnej. Dentysta wska?e Ci równie? mo?liwe drogi i rozwi?zania aby mo?liwe by?o zachowanie uz?bienia w dobrym stanie do ko?ca ?ycia. Taki jest nasz nadrz?dny cel!
Przed rozpocz?ciem leczenia sporz?dzamy na ?yczenie pacjenta kompletny Plan leczenia, który pozwoli Ci zapozna? si? z proponowanymi przez nas rozwi?zaniami, okre?li ilo?? wizyt oraz da Ci mo?liwo?? zaplanowania i kontrol? kosztów leczenia. Odno?nie okre?lania kosztów leczenia prosimy zapozna? si? klikaj?c na ten link Koszty leczenia i finanse.

Jakie us?ugi wykonujemy?

Oferowane przez nas us?ugi obejmuj? pe?en zakres wspo?czesnej stomatologii, mi?dzy innymi:

» leczenie próchnicy z?bów u doros?ych i dzieci równie? pod mikroskopem
» leczenie kana?owe z?bów pod mikroskopem
» usuwanie chirurgiczne z?bów w tym z?bów "m?dro?ci" (ósemek)
» uzupe?nianie braków z?bowych implantami, mostami pe?noceramicznymi i protezami na elemantach precyzyjnych
» wykonywanie super estetycznych licówek i koron pe?noceramicznych ( smile lifting )
» wybielanie z?bów na fotelu i w domu
» leczenie chorób dzi?se? i ko?ci z identyfikacj? patogenów metodami PET DNA
» diagnostyk? i leczenie schorze? stawów skroniowo-?uchwowych oraz mi??ni
» rehabilitacj? zgryzu przy patologicznych nawykach i bruksi?mie
» uzupe?nianie ubytków ko?ci i tkanek mi?kkich w jamie ustnej
» resekcje i hemisekcje z?bów
» leczenie ortodoncyjne w zakresie ortodoncji estetycznej metod? Clear Aligner
» walka z dentofobi? :)

MoDent Stomatologia znajduje si? w Kielcach w lokalu handlowym przy ulicy Karbo?skiej 1 (o?. ?lichowice II), tu? obok centrum handlowego "Pasa? ?wietokrzyski". 
patrz: mapka w dziale kontakt

Gabinety i cyfrowa pracownia RTG jest wyposa?ony dla Pa?stwa komfortu leczenia w nowoczesny sprz?t medyczny:

» Mikroskop stomatologiczny Leica - dla lepszej widoczno?ci podczas zabiegów leczenia kana?owego, chirurgicznych i wype?niania ubytków
» Zoom2 - najnowocze?niejsze wybielanie z?bów dla uzyskania ja?niejszego koloru z?bów
» Tomograf stomatologiczny  najnowszego typu z funkcj? High Resolution 3D CBCT (obraz RTG, ca?ej szcz?ki w trójwymiarze) - dok?adna diagnostyka
» Cyfrowy i bezprzewodowy system RTG Kodak i Gendex - wygodna i szybka diagnostyka przy fotelu
» Cyfrowe endometry oraz mikrosilniki do leczenia kana?owego i zabiegów protetycznych
» Fizjodyspenser do zabiegów umieszczenia implantów i innych zabiegów chirurgicznych
» Komputerowy system rejestracji pacjentów
» System video do planowania leczenia oraz komunikacji z pacjentem
» Ultrad?wi?ki i piaskark? do idealnego oczyszczenia z?bów i leczenia chorób dzi?se?

Bezpiecze?stwo

Aby zapewni? Pa?stwu jak najlepsz? higien? wyposa?yli?my nasz? sterylizatorni? w najnowocze?niejszy autoklaw do sterylizacji narz?dzi, automatyczn? myjnie-dezyfektori? oraz myjki utrad?wi?kowe. Regularne badania SANEPID-u potwierdzaj? skuteczno?? procesów przygotowania narz?dzi

Koszty leczenia i finanse

Wszystkie zabiegi wykonywane w naszej klinice s? odp?atne i nie s? refundowane przez NFZ.
Nale?y pamieta?, ?e zabiegi medyczne to zabieg obarczone ryzykiem indywidualnym, które jest ró?ne dla ka?dego z nas; nikt nie jest statystycznym "Kowalskim" dlatego rokowania, gojenie si? ran, reakcja na leki i efekt ko?cowy mog? by? ró?ne przy tych samych procedurach.

Ka?da wycena nie jest ofert? handlow?, a szacowaniem kosztów zabiegów. Po zaakceptowaniu szacowanych kosztów pacjent otrzymuje zgod? na wykonanie zabiegu, z któr? nale?y si? zapozna? i zaakceptowa? poprzez jej podpisanie. Zgoda zawiera informacje o istocie zabiegu, celowo?ci jego wykonania, korzy?ciach, powik?aniach i alternatywnych rozi?zaniach oraz kosztach. Zgoda jest równocze?nie umow? na wykonanie zabiegu medycznego, a nie umow? na efekty leczenia. Dlatego gwarancja w przypadku us?ug medycznych odnosi si? do staranno?ci wykonania us?ugi, a nie jest gwarancj? skutków leczenia. To wa?na ró?nica, któr? nale?y pami?ta? przy wykonywaniu zabiegów medycznych np. wybielania z?bów czy umieszczenie implantu (lekarz gwarantuje poprawne wykonanie zabiegu, a to czy z?by b?d? bia?e jak u s?siadki ;)).


Przy okre?laniu przybli?onych kosztów leczenia pomocny jest plan leczenia sporz?dzany zwykle na pro?b? pacjenta oraz cennik podstawowych zabiegów, który jest do wgl?du w recepcji kliniki. Nale?y pamieta?, ?e dok?adny koszt leczenia jest znany po wykonaniu zabiegu, a wycena przed zabiegiem jest szacunkowym okre?leniem jego wysoko?ci. Zabieg medyczny jest obarczony wieloma niewiadomymi i zrówno jego zakres jak i koszt mo?e ulec zmianie podczas jego wykonywania np. z?b mia? mie? za?o?one wype?nienie, a trzeba przeleczy? go kana?owo lub umieszczenie implantu wymaga?o regeneracji ko?ci z u?yciem wi?kszej ilo?ci preparatu ko?ciozast?pczego, co do której nie by?o pewno?ci przed zabiegiem. Staramy si? przewidywa? ró?ne scenariusze i przedstawia? je jako opcje przed zabiegiem ale ?ycie potrafi zaskakiwa?. B?dziemy si? jednak stara? przewidywa? ka?dy scenariusz i aby rozbie?no?ci pomi?dzy pomi?dzy wycen?, a kosztem zabiegu zawsze by?y na korzy?? dla naszych pacjentów.

W pokryciu kosztów leczenia pomagaj? równie? firmy specjalizuj?ce si? w kredytowaniu zabiegów medycznych. Na ?yczenie nasza recepcjonistka udzieli Pa?stwu informacji o firmach godnych polecenia.

P?atno?ci: W chwili obecnej przyjmujemy p?atno?ci gotówk?, kartami oraz przelewem na konto firmowe.

mBank/BRE bank 19 1140 2004 0000 3202 4836 9490


Masz problem? Telefony+48 53 369 90 90  lub 48 41 369 90 90 Nie wahaj si? i dzwo?! Mail bezpo?redni do naszej recepcji: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Prosimy jednak o wcze?niejsze telefoniczne umówienie swojego przybycia aby?my mogli elastycznie dostosowa? si? do Twoich planów.                                  #dentysta kielce

@dentysta kielce